download
info@bolsjoj.nl 020 - 2012777

Privacy verklaring

Bolsjoj Reizen hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Bolsjoj Reizen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
- uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
- verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
- vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
- passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
- geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
- op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens.

Als Bolsjoj Reizen zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit uiteraard.

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van u vragen:
- Eerste voornaam volgens paspoort, achternaam
- Geslacht
- Adres
- E-mailadres
- Telefoonnummer / mobielnummer
- Thuisblijversnummer
- Paspoortgegevens zoals geldigheidsduur en paspoortnummer (kopie-paspoort)